www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevus
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Kontakt
Tööpakkumised
Blogid
Heategevus
Konguta Kool

 

Info 17.03.2020 Tagasiside distantsõppele

Tänane koolipäev kulges juba märksa rahulikumas tempos. Enamus õpilastest täitis oma õpiülesanded korrektselt ja õigeaegselt. Selle eest kiitus!

Paraku esines töödes  nii pealiskaudsust kui ka ülesande täitmist "linnukese" pärast. Samuti ilmnes, et õpilastel on raskusi tööjuhendite lugemisel ja tõlgendamisel. Õpilased loevad juhendist ainult esimese tööülesande, kuid ei loe tööjuhendit lõpuni. Õpilased ei soovi võtta vastutust oma tööde kvaliteedi eest ega kontrolli oma vastuseid. Mõned tööd laekusid alles peale ettenähtud lõppaega.

Õpetajate tagasisidest selgus, et lapsed ootavad liiga palju abi  lapsevanematelt. Kool on seisukohal, et alates 3.klassist peaksid lapsed saama hakkama üsna iseseisvalt, et täita riiklikus õppekavas esitatud nõudeid:

Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima

I kooliastmes keskendutakse õppes ja kasvatuses õpiharjumuste ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise oskuse arendamisele

II kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste kujunemine

Palume lapsevanamatel toetada lapse iseseisva tööoskuse kujunemist, täpsusest ja kellaaegadest kinnipidamist

Koolis kasutatavad blogid on lisatud avalehel oleva lingi ÕPIME KODUS alla, sest nii on mugavam neid leida nii lapsel kui vanemal

     

 

              
 Nutilabor Alustavat õpetajat toetav kool            

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413