www.konguta.edu.ee   

Üldinfo
Uudised
Avalik teave
Põhimäärus
Kooli vastuvõtt
Kooli avaldus
Arengukava
Järelevalve
Sisehindamise kord
Asjaajamiskord
Kooli kodukord
Isikuandmed
Kooli õppekava
Loovtööde juhend
Tööde vormistamine
Puudumised
Hindamise alused
Arenguvestluse kord
Koolivaheajad
Kooli päevakava
Pikapäevarühm
Õpilasesindus
Tervishoiuteenus
Õpilaste toetamine
Töökorraldus
Palgajuhend
Õppenõukogu tööplaan
Ametikoha konkurss
Distantsõppe juhend
Õppetöö
Personal
Õpilased
Menüü
Lasteaed
Hoolekogu
Huvitegevuse ringid
Üritused
eKool
Murepost
Esileht
Tööpakkumised
Kontakt
Blogid
Heategevus
Tervishoiuteenus

Kooliõde Merit Mäetaga, telefon 56923440, merit.maetaga@konguta.edu.ee                        Tervisekabinet avatud kolmapäeviti 8.30-11.30

Elva Gümnaasiumi 3. klasside õpilaste tervishoiuteenus esmaspäeviti kell 8: 30- 13:00 Teenust pakuvad kooliõde Katrin Roomets  (66 242 737) ja Annika Jesin (50 65 488)

Teil on õigus pöörduda koolitervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud ettepanekute või kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja MedAid OÜ poole info@medaid.ee või järgmiste asutuste poole:
Eesti Haigekassa info@haigekassa.ee, +372 6696630
Terviseamet info@terviseamet.ee, +372 7943500

 
Juhend terviseprobleemidega tegelemiseks KONGUTA KOOLIS

1.Eesmärk

●       jälgida tervislikku seisundit;
●       kujundada tervislikku eluviisi;
●       ennetada haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist;
●       jälgida meditsiiniliselt põhjendatud koormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist;
●       osutada vajadusel vältimatut abi.
 
2. Terviseriskid ja tervislike harjumuste kujundamine
 
●       ebatervislik toitumine;
●       vähene füüsiline aktiivsus;
●       suitsetamine ja alkoholi tarbimine;
●       hammaste kehv seisukord;
●       sagedane haigestumine viirusinfektsioonidesse;
●       nägemis-, rühi-  ja vaimse tervise häired;
●       delikaatsed tervisemured jäävad tervishoiutöötaja ja lapse vahele, igal lapsel on õigus privaatsusele. (Näiteks kui lapsel on avastatud täid, siis on kindlasti vaja kõikide laste pead läbi vaadata, et takistada täide edasist levikut).
●       tervishoiutöötaja kontrollib, kas õpi- ja mängukeskkond on turvaline, kas toit vastab toitumissoovitustele, toimuvad tervisealased loengud, jagatakse infomaterjale, õpetatakse esmaabi oskusi.
 
 3. Haigestunud laps
 
●       tervishoiutöötaja võib kontrolli tulemusel soovitada konsulteerida lapse tervise asjus perearsti või
eriarstiga. Vastuvõtuaja broneerimine spetsialisti juurde ja vastuvõtule minemine on juba lapsevanema kohustus ja vastutus;
●       haigestunud last kooli/lasteaeda ei saadeta, kuna tervishoiutöötaja uuringuid ja ravi ei määra ning puudumistõendit ei kirjuta;
●       koolis haigestunud lapsele kutsub lapsevanema järele klassijuhataja, rühmaõpetaja;
●       haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt 634 6630;
●       kui laps on haigestunud ja perearst on teda ravinud, võib perearst soovi korral anda lapse/lapsevanema kätte väljavõtte tervisekaardist, mille saab asutusele esitada;
●       tervisekaardi väljavõte annab ülevaate lapse terviseprobleemist ja sisaldab juhiseid haigusjärgsel perioodil kehalise koormuse piiramiseks;
●       tervishoiutöötaja saab olla abiks, kui on vaja  teha muudatusi või erisusi  töö korralduses. Kooliõde saab jälgida, et vajalikud abinõud oleks rakendatud;
●       Kui lapsel on haigus, kus tema terviseseisund võib ootamatult halveneda (näiteks suhkurtõbi, allergia, astma, epilepsia või mõni krooniline haigus), peab tervishoiutöötaja/ kooliõde seda teadma, et vajadusel võimalikult kiiresti vajalikku esmaabi osutada.
 
4. Tervishoiutöötaja/ kooliõe pädevus
 
●       Koolis haigusi ei ravita – haige lapse ravi määrab ja koordineerib kas lapse perearst või raskete pikaajaliste haiguste puhul eriarst;
●       peamised töövaldkonnad on tervise jälgimine, haiguste ennetamine(vaktsineerimine), tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel esmaabi osutamine;
●       kui laps on haigestunud või on juhtunud trauma, on tervishoiutöötaja/ kooliõe ülesanne talle esmast abi anda. Teavitamisel on lapsevanemal kohustus haigele lapsele järele tulla.
●       tervishoiutöötaja saab teha kindlaks  terviseseisundi ohtlikkuse ning anda esmaabi haigustunnustest lähtuvat. Vajaduse korral kutsutakse kiirabi või viiakse laps haiglasse. Sellisel juhul teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks;
●       lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse tervisekaardil;
●       tervishoiutöötaja/ kooliõe vastutus piirdub tema enda tegevusega, laiemad võimalused on peamiselt ettepanekute tegemine, ent vastutus nende ettepanekute elluviimiseks jääb siiski asutusele;
●       tervishoiutöötja/kooliõe roll on selles, et erinevad osapooled –laps ja tema pere, õpetajad, vajadusel ka kooli juhtkond, tugimeeskond jne– teeksid koostööd lapse tervise ja heaolu nimel.
 
Kinnitatud: 16.01.2020, käskkiri KT 4/20192020
 

 

 

  Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva Vald, Tartumaa 61202 | E-post: kool@konguta.edu.ee | Reg. nr. 75023622 | Telefon: 745 9690, 528 2413